óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 EI, EP e ESO 21-22

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN CURSO 2021-2022 PARA 2º CICLO E. INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA E ESO

 

Achegamos información referente aos procedementos de admisión e matrícula nos centros públicos e concertados da comunidade autónoma de Galicia para: Segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 anos), Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato. No noso caso aféctanos únicamente as etapas de Infantil, Primaria e Secundaria.  Atoparala tamén no portal da xunta https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ 

NORMATIVA REGULADORA

GARANTÍA DE PERMANENCIA

 • Só se poderá presentar unha única solicitude no centro de primeira opción, no caso de incumprilo, perderase a prioridade.
 • Para cambiar de centro Edcativo, os pais, nais ou titores do alumnado poderán presentar unha solicitude de admisión noutro centro educativo, debendo remitir ao centro de orixe copia da solicitude de admisión presentada no novo centro. O alumnado escolarizado nun centro SÓ PERDERÁ O DEREITO DE PERMANENCIA SE RESULTA ADMITIDO NO NOVO CENTRO.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro adscrito, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de solicitudes de admisión.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • A solicitude, mediante o impreso (ED550B), que podes descargar aquí (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849) ou se o prefires, facilitarase gratuitamente no Centro.
 • DNI ou libro de familia que acredite a idade do alumno.
 • Certificado de matrícula do curso actual 2020/2021.
 • En caso de separación ou divorcio, a resolución xudicial correspondente.

CAL É A MIÑA ZONA ?

 • Podes consultala en escolas.vigo.org seleccionando a zona de Infantil e Primaria ou no seu caso a zona de ESO, e introducindo o teu enderezo ou lugar de traballo.

PUNTUACIÓN COMPLEMENTARIA DO CENTRO

 • O criterio complementario establecido polo noso Centro cunha puntuación de 1 punto, será ter nai, pai, titora ou titor antigo alumno dalgún centro da Congregación Salesiana.

Consulta o Calendario de Admisión.

  

Data do sorteo público a efectos de desempate

Celebrase ordinariamente a última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo de 2021. Neste momento no noso centro son:
 • 4º EI: 50
 • 5º EI: 21
 • 6º EI: 1
 • 1º EP: 5
 • 2º EP: 1
 • 3º EP: 1
 • 4º EP: 2
 • 1º ESO:9
 • 4º ESO:2
 • Presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 22 de marzo

  Do 1 ao 22 de Marzo.

  Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo

  10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión. Preferiblemente achegarase no momento da solicitude.

  Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

  Antes do 25 de abril no taboeiro do centro. O prazo para formular reclamación ante a titularidade do centro é de tres hábiles contados a partir do seguinte á súa publicación

  Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

  Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio

  Formalización da matrícula en educación infantil e primaria

  Do 20-30 de xuño

  Formalización da matrícula en ESO e bacharelato

  Do 25 de xuño-10 de xullo.

  Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato:

  do 1 ao 10 de setembro.