óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Criterios Admisión

No suposto no que ó número de solicitudes supere o das prazas ofertadas, estableceranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade. En caso de empate, resolverase aplicando as letras resultantes do sorteo público que poderán consultar aquí.

CRITERIO PUNTUACIÓN DOCUMENTACIÓN
Irmáns/ás no centro Primeiro irmán: 8 puntos Fotocopia completa do libro de familia.
Segundo e seguintes: 2 puntos cada un
Traballador/a do propio centro 3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores Acreditarase polo propio centro.
Proximidade do domicilio familiar ou lugar de traballo Domicilio na área de influencia: 6 puntos Certificado do Padrón Municipal de todos os membros con antigüedade mínima 1 ano, coincidindo co domicilio fiscal.
Domicilio en área limítrofe: 3 puntos
Lugar de traballo en área de influencia: 4 puntos

Por conta allea: certificado da empresa e copia do contrato.

Por conta propia: alta censual na AEAT.

Traballador AAPP: Certificado RRHH.

Lugar de traballo en área limítrofe: 2 puntos

Renda anual per cápita da unidade familiar

Suma das casiñas 435 e 460 renda 2018 dividida entre os membros da unidade familiar

IPREM:   6.454,03

Inferiores a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos

A sinalar la solicitude.

* Nº de membros da u. familiar referido ao día 28 de febreiro de 2021

Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos
Igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao   IPREM: 1 punto
Igual ou superior ao IPREM: O puntos
Discapacidade igual ou superior ao 33% Do alumno/a: 4 puntos Certificación oficial
Dun pai, nai, titor: 3 puntos
Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles
Pertenza a familia numerosa Categoría Xeral: 2 puntos Fotocopia do título oficial vixente ou solicitude ou carné familiar galego.
Categoría Especial: 3 puntos
Condición de familia monoparental 2 puntos Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
Criterio complementario “Nai, pai, titor/a antigo alumno dalgún centro da Congregación Salesiana” 1 punto Certificado da secretaría do Centro