óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Xa está publicada a PXA 2021-22
Sep30

Xa está publicada a PXA 2021-22

Xa está publicada a PXA 2021-22

Xa está publicada a PXA de familias do curso 21-22. Documento que recolle toda a organización do centro e a planificación do ano. No centro poderás atopar unha copia impresa.  Pódela descargar no seguinte enlace