óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Protección de Menores

Crear ambientes Seguros para a protección de nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas

A Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, é unha entidade con personalidade xurídica, erixida canónicamente pola Sociedade de San Francisco de Sales ou “Salesianos de Don Bosco”, que realiza nun territorio determinado de España unha misión educativo-pastoral en favor da mocidade. Salesianos Vigo,, pertenecente a esta Inspectoría, conta cunha diversidade de ambientes e servizos (colexio, centro xuvenil, parroquia, plataforma social, deportes, actividades culturais e recreativas...), nos que participan nenos e adolescentes menores de idade e también adultos vulnerables. Consideramos menores de idade ás persoas menores de 18 anos, e adultos en situación de vulnerabilidade, ás persoas de cando menos 18 anos de idade que, por razóns de discapacidade, enfermidade ou polo contexto no que se atopan, son ou poden ser incapaces de protexerse a sí mesmas de potenciais danos ou situacións de explotación.

O estilo educativo salesiano fundamentase no Sistema Preventivo de Don Bosco. Este sistema basease no amor como forza liberadora, a razón dende a racionalidade nas propsotas educativas e a relixión, sustentada na fe en Deus como dador de sentido. Todo os educadores, salesianos ou segrares, das Casas da Inspectoría están chamados a desenvolveer este sistema para a promoción integral dos nenos, nenas, mozos e mozas a eles confiados.

Dende este espíritu preventivo, ofrécese o presente “Código de Conducta” coa intención de que nas presencias educativo-pastorais da Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, todos os educadores e toda persoa en contacto con Menores e Adultos Vulnerables se comprometa en garantizarlles un espazo seguro, un trato digno e un ambiente positivo de crecemiento persoal integral.

Ademais, establecese como CANLE DE DENUNCIA o correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. A traves desta canle pódense comunicar as condutas que poidan implicar algunha irregularidade ou acto contrario á legalidade ou as normas de actuación de dito Código; ou para consultar dúbidas que podieran surdir sobre a súa interpretación. Esta Canle de Denuncia será a comunicación directa co responsable, e será de obrigada resposta.

Canle de denuncia: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Código de conducta: