óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Normas de funcionamento do Centro

NOF

O NOF é o documento que recolle as normas de organización e funcionamento do Centro. Aprobado en xaneiro de 29016, ao abeiro da publicación da LOMCE, é o documento no que enmarcamos tódalas formas de actuar no día a día. A última actualizaciòn corresponde a setembro de 2021. Está a disposición de toda a comunidade educativa tanto na versión web que atoparás nesta páxina, como na versión en papel que se pode solicitar na secretaría do centro.