óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Criterios de cualificación de Bacharelato

Detállanse a continuación os criterios de cualificación e promoción das diferentes materias de secundaria para que sexa coñecidos polos alumnos/as e as familias. Nas primeiras sesións do curso preséntanse en cada materia e dialóganse cos alumnos co obxecto de que todos e todas os coñezan e comprendan axeiadamente.  Os resultados acadados por cada alumno/a nas diferentes ferramentas de avaliación comunícanse a través da Plataforma Educamos (despois da súa comunicación na aula ao alumno/a) e cando menos unha vez ao trimestre a través do tradicional boletín de notas.

Móvete a través das carpetas para atopar os citerios da materia que buscas, e no caso de dúbida consulta ao mestre implicado. 

1º BACH

 

 

2º BACH