óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Proceso de inscrición

O proceso de inscrición no Bacharelato para familias de fora do colexio para o vindeiro curso 2021-2022, concrétase nos seguintes pasos: 

Presentación de solicitudes: a partir do 1 de febreiro

Reunión informativa con interesados e interesadas

Reunión informativa con interesados e interesadas
Aquelas familias que o consideren, poderán solicitar unha entrevista coa Xefatura de Estudos ou coa Dirección do centro para coñecer polo miudo as características do nos Bacharelato. Só tedes que poñervos en contacto con nós mediante os correos:
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Asignación das prazas

Asignación das prazas
Unha vez rematado o proceso de reserva de praza do alumnado de 4º da ESO do centro, procederase a asignación de prazas vacantes entre o alumnado solicitante. No proceso teremos en conta unha combinación de diversos criterios:
 • Irmás ou irmáns que cursan ou cursaron estudos no centro. (Criterio preferente).
 • Centro de procedencia: teñen preferencia o alumnado procedente do Colexio Don Bosco ( Salesianas) e o Colexio Plurilingüe "El Pilar" (Maristas) .
 • Modalidade de Bacharelato que solicita.
 • Familiares que sexan antigos alumnos de Salesianos.
 • Cualificacións de 3º da ESO

Comunicación de admitidos: 12 de abril, e reserva de praza: do 13 abril ao 14 de maio.

Comunicación de admitidos: 12 de abril, e reserva de praza: do 13 abril ao 14 de maio.
O 12 de abril: comunicase dende o centro a dispoñibilidade da praza, ou de ser o caso, se está en lista de espera.
 • Do 13 de abril ao 14 de maio: formalización da reserva, cun custo de 160 euros, que se descontará da matrícula e non será devolto no caso de non formalizala, agás se as causas son a non titulación en 4º ESO ou o traslado de domicilio fóra de Vigo. Deste xeito, no momento no que formalicedes a matrícula só pagaredes, se así o considerades, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social.
 • Formalización da matrícula

  Formalización da matrícula
  En Xuño ou en setembro (alumnado con materias pendentes), poderás formalizar a matrícula sen custo ningún suplementario aos 160 € xa dispostos. Nese momento so deberás pagar, de así o considerares, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social. No caso de non poder formalizar a matrícula en xullo, gardámosche a praza sempre que non teñas máis de 3 suspensas na avaliación ordinaria

  No caso de non aprobar 4º da ESO.

  No caso de non aprobar 4º da ESO.
  O centro comprométese a devolverche a cantidade entregada en concepto de reserva/matrícula. Tamén se procederá á devolución de se producir un traslado de domicilio familiar fóra de Vigo ou cando se acredite que o alumno ou alumna cursará este primeiro ano de bacharelato fóra de España.

  De cara ao vindeiro curso mantemos a oferta de dous itinerarios. Pica nos títulos para coñecelos polo miudo:

  • Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

   No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

    

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -       Lingua Castelá e Literatura I

   -       Lingua Galega e Literatura I

   -       Inglés   

   -       Filosofía

   -       Educación Física

   -       Matemáticas I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   -       Matemáticas II 

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -       Física e Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía e Xeoloxía

   -       Debuxo Técnico I

   -       Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía

   -       Debuxo Técnico II

     -       Historia da Filosofía

   HMATERIAS ESPECÍFICAS

   -       Relixión

   -       T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -       Cultura Científica

   -       Francés I

   -       Relixión

   Escoller entre

   -    Física

   -    Ciencias da Terra 

    -     Economía da Empresa

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -       Fundamentos de Administración e Xestión

   -       Francés II

   -       T.I.C. II

   -       Psicoloxía

    

    

   *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

  • Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

   Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -          Lingua Castelá e Literatura I

   -          Lingua Galega e Literatura I

   -          Inglés   

   -          Filosofía

   -          Educación Física

   Escoller entre:

   -       Latín I

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   Escoller entre

   -       Latín II

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. II

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -          Historia do Mundo Contemporaneo

   -          Economía

   -          Historia da Filosofía

   -          Economía da Empresa

   MATERIAS ESPECÍFICAS

   -          Relixión

   -           T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -          Cultura Científica

   -      Francés I

   -          Relixión

   Escoller entre

   -          Xeografía

   -          Historia da Arte

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -          Fundamentos de Administración e Xestión

   -          Francés II

   -          T.I.C. II

   -          Psicoloxía

    

    

    

    *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as