óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Infantil
infantilbaner
 
A etapa infantil caracterízase por ser unha das etapas máis importantes no desenvolvemento infantil: botan raíces os sentimentos de autocoñecemento propio e os da sociedade.
Os cativos atópanse co seu primeiro gran desafío e teñen que traballar aspectos congnitivos, afectivos e motores. 
O noso proxecto educativo baséase en educar con corazón para que este reto sexa o máis positivo posible. Ofrecemos as mellores ferramentas para medrar no eido emocional, afectivo, físico, intelectual e social para cumplir
a premisa de Xoan Bosco: “Non basta con querer aos nosos nenos e nenas, senón que teñen que saber que son queridos”.

Para chegar a esta meta traballamos conxuntamente tres grandes eidos que traballan interrelacionados: a acollida, as competencias e as capacidades.
Descarga o resume do proxecto ou navega pola presentación para coñecer os detalles do noso proxecto en Infantil