óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Orientación

orientación

O departamento de Orientación é a estrutura do centro responsable de coordinar a "Orientación Educativa, profesional e vocacional dos alumnos", a "atención a alumnos e alumnas con necesidades específicas de apoio educativo", e a "acción titorial". As tres liñas articúlanse a traves de sendos plans anuais de actividades.

Ademáis, colabora na formación permanente do profesorado así como dos pais e nais dos alumnos. Ã‰ unha estructura ampla, na que participan representantes das diferentes etapas e se organiza en diferentes equipos, sendo a orientación educativa unha tarefa de todo o centro, non so do departamento. 

 

 • Equipo de Orientadores

  Contamos con tres persoas encargadas de tarefas de orientación no centro, reúnese ordinariamente os martes ás 12:30 a 13:30 h. A asignación de horas e tarefas é a seguinte: 

  Humpty

  Humpty

  Horario orientación: luns, mércores e venres, de 9:30 a 11:30 e martes de 12:30 a 14:30h Orientador de referencia nos cursos: 4º da ESO e BACH. Coordinador do plan de Acción Titorial do centro. Coordinador do plan de Orientación Académica Profesional Representante no Equipo Directivo
  Rita

  Rita

  Horario orientación: Luns de 10:10 a 11:00 , Martes de 9:20 a 11:00 e de 12:30 a 13:30, Xoves de 10:10 a 13:30 e Venres de 9:10 a 12:00 Orientador de referencia nos cursos: 1º a 3º da ESO Coordinadora do plan de Atención a Diversidade en Secundaria. Representante na CCP de centro
  Sonia

  Sonia

  Horario orientación: Luns de 09:20 a 10:10 e de 11:20 a 12:10h, Martes de 09:20 a 10:10 e de 12:10 a 14:10h., Xoves de 09:20 a 10:10 e de 11:20 a 12:10h e Venres de 12:30 a 13:20h Cursos de referencia: Infantil e Primaria Coordinadora do Plan de Atención a Diversidade en E.I. e E.P.
 • Equipo Orientación Primaria

  Equipo que coordina as medidas de atención a Diversidade de Infantil e Primaria. Reúnese ordinariamente unha vez ao mes e a demanda dos membros en función da época do ano, e está formado por:

  • Nuria Carrera:  Xefatura de estudos de Primaria.
  • Sonia Núñez: Orientadora e Pedagoga Terapeuta.
  • María Téllez: Especialistas en audición e linguaxe.

   

 • Equipo de Titores de Secundaria Bacharelato

  Equipo que coordina o plan de acción titorial en Secundaria e Bacharelato.  Está formado polo Orientador, o Xefe de Estudos e Titores de ESO e BACH. Reúnese tres veces ao ano: setembro, xaneiro, abril ( á volta de Semana Santa) e xuño.

 • Equipo de Reforzo Educativo de Secundaria

  Equipo que coordina o reforzo educativo en Secundaria
  Formado por: Xefe de estudos, Orientadores, Mestres/-as de reforzo e Titores.
  Reúnense 2 veces ao ano, en setembro e xullo.