óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Primaria

Primaria1

No centro ofertamos dúas liñas de Educación Primaria, de 1º a 6º, cun total de 300 prazas. En sintonía co resto das etapas...

En Educación Primaria potenciamos:

 • O emprego das novas tecnoloxías como medio importante no proceso de maduración e aprendizaxe. Deste xeito, todas as aulas dispoñen de pantalla dixital, canón e ordenador con conexión a Internet.
 • A aprendizaxe de idiomas: todos os cursos de Primaria contan con sesións semanais de conversa en inglés cun nativo. Ademais somos un colexio Plurilingüe que ten materias impartidas integramente en inglés.
 • A innovación educativa: consideramos esencial que o alumnado aprenda a traballar en equipo, por iso introducimos na nosa metodoloxía estruturas de aprendizaxe cooperativa e aprendizaxe por proxectos.
 • O coñecemento do contorno: Realizando ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS e SAÍDAS CULTURAIS dentro da xornada escolar e ao longo do curso formando parte do Proxecto Educativo Pastoral do Centro e da nosa Programación Xeral Anual.
 • A formación da autonomía e da responsabilidade preparándoos cara á etapa da ESO e cunha actividade de final de etapa no mes de Xuño na estación de Cabeza de Manzaneda.
 • O crecemento gradual da persoa coa realización de programas como Yo Soy Yo en colaboración coa asociación Érguete.
 • A educación no tempo libre, potenciando as actividades de Abertal, Cativos e Andaina
 • A relación educativa persoal que recoñece o carácter único e a historia singular de cada rapaz ou rapaza.
 • A confianza nos rapaces e rapazas que están no corazón do proxecto educativo salesiano e son os protagonistas do seu futuro.
 • A construción dun mundo máis solidario, xusto e pacífico.
 • Traballo como fonte de educación, de realización das persoas e de mellora

Cremos moi importante:

 •  A relación familia-escola. Empregando as entrevistas persoais, o correo electrónico e a Plataforma Educamos. Os momentos de celebración especial, como o magosto, o entroido, o Nadal, Xoán Bosco e María Auxiliadora son ocasións para encontrarnos dun xeito máis espontáneo.
 • A integración do alumnado. Son prioritarios os alumnos novos e os alumnos con necesidades educativas especiais. Para iso adicamos todos os recursos humanos e técnicos dispoñibles para acadar tal fin.
 • O criterio "preventivo", que leva os educadores a convivir, facerse presentes e ofertar elementos de maduración aos nenos e adolescentes.
 • O ambiente educativo: espírito de familia, o clima de ledicia, a invitación á creatividade e á espontaneidade, a razón, a amabilidade e a presenza animadora entre os mozos e mozas.
 • Ser unha escola popular, polo clima educativo que crea.
 • Ser unha escola libre e aberta.
 • Ser unha escola de tempo completo, que alterna o traballo e máis o estudo, con diversa e distintas actividades.
 • Ser unha escola na que os educadores están dispostos a acompañar os alumnos nas súas actividades formativas.
 • Ser unha escola evanxelizada e evanxelizadora.