óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Normas de convivencia en Primaria

convivenciaprimariaA proposta dun ambiente de cercanía e convivencia positiva, xunto coa tolerancia cero as condutas contrarias a convivencia, son dous piares sobre os que queremos construir a convivencia no día a día da etapa. Así se recolle no plan de convivencia do centro e no marco dese plan desenvolvemos anualmente actividades de promoción da convivencia positiva, campañas, grupo de mediacion escolar, etc.

O documento de Normas de funcionamento do centro recolle polo miudo as normas xerais de funcionamento, así como o conxunto de condutas contrarias a convivencia e as consecuencias apricables. Neste apartado facemos un sinxelo resumo por ámbitos de Condutas contrarias a convivencia diferenciando Graves e Leves e posibles consecuencias en cada caso. As medidas poden ser aplicadas polo profesorado (1), a persoa titora (2), a Xefatura de estudos (3) ou a Dirección (4). Incluimos entre as consecuenciuas, agravantes e atenuantes as seguintes :

Accións correctoras para faltas leves

 • A. Amoestación privada ou por escrito.
 • B. Comparecencia na xefatura de estudos.
 • C. Realización de traballos específicos en horario lectivo.
 • D. Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro.
 • E. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias durante ata dúas semanas.
 • F. Cambio de grupo ata durante unha semana
 • Accións correctoras para faltas graves

 • A. Realización dentro ou fóra do horario lectivo de tarefas que contribúan á mellora comunitaria.
 • B. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias.
 • C. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases entre catro días e un mes( traballo compensatorio).
 • D. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases entre catro días e dous semanas.
 • E. Cambio de centro.
 • Nalgún caso, a aplicación dunha medida correctora para falta grave está mediada pola realización dun expediente, tal e como establece o plan de convivencia do centro.

  Atenuantes

 • Considéranse atenuantes a valorar sobre a conduta realizada os seguintes:
 • Recoñecemento espontáneo
 • Cumprimento e reparación espontáneos
 • Natureza do prexuízo causado
 • Agravantes

 • Intencionalidade
 • Reincidencia (no prazo dun ano)de mais dunha infracción.
 • Natureza do prexuízo causado
 • Difusión da conduta ou da defensa.
 • Carácter especialmente vulnerable da vítima.
 • A relación de condutas contrarias a convivencia e consecuencias aplicables é:

   

  En relación cos outros

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non respectar as compañeiras, compañeiros e profesorado

   Amonestación privada ou por escrito.  Persoa Titora

   

  CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

  Insultar ou pegar a outro alumno do centro.

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos 

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro  Dirección

  Propiciar as discusións, as pelexas, os insultos e os alcumes.

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Dirección

  Non favorecer a convivencia, o diálogo, o respecto...  
  Acoso escolar

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos 

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro  Dirección

  Subtracción de materiais

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos 

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro  Dirección

  Reiteración no mesmo curso de condutas leves

  Comparecencia na xefatura de estudos. Persoa Titora

  Incumprimento das sancións impostas

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos

  Read more

  En relación co material

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Empregar os ordenadores para aquelas accións non indicadas expresamente polo persoal docente.

   Comparecencia na xefatura de estudos. Profesorado

   

  CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

  Portar calquera obxecto gravemente perigoso

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos 

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro  Dirección

  Read more

  En relación coas instalacións

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non usar as papeleiras do patio e das aulas.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Non permanecer no patio durante o recreo . Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Permanecer na aula sen a  supervisión dun profesor Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Polos corredores e escaleiras andar sen orde, correndo, berrando Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

   

  CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

  Non coidar tanto o mobiliario como os equipos na aula de informática.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Comportarse de forma inadecuada na sala de xogos e comedor.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non  coidar todo o material das instalacións do  colexio.

  Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora

  Xogar nos servizos.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Non respectar as carteleiras e a biblioteca de aula. Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Read more

  En relación coa indumentaria

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non usar roupa adecuada: non se pode traer bañadores, pantalóns curtos de deporte, chanclas, gorras ou equipacións deportivas a clase

  Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora
  Non traer o equipamento deportivo de educación física. Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora

  Read more

  En relación co ambiente e o clima

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non permanecer en silencio durante a clase cando o profesor o indique

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non traballar nin atender ás explicacións do profesor.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non pedir a palabra para preguntar.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Rirse das equivocacións dos compañeiros/as.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non empezar a traballar a tempo.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non estar atentos aos bos días.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Non comportarse correctamente na aula, patio, igrexa, teatro... Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

   

  CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

  Portar calquera obxecto expresamente prohibido por ser perigoso ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes.

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Dirección

  Falar empregando palabras malsoantes ou insultos.

  Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora

  Rirse das equivocacións dos compañeiros/as

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Desafío á autoridade. 

  Comparecencia na xefatura de estudos. Profesorado

  Faltar reiteradamente á puntualidade

  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Persoa Titora

  Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Dirección

  Empregar internet para aquelas acción non indicadas expresamente polo persoal docente.

   Realización de traballos específicos en horario lectivo. Profesorado
  Difundir imaxes dunha persoa sen autorización Cambio de grupo ata durante unha semana Xefatura de Estudos

  Read more

  En relación coas complementarias

   

  CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non seguir as indicacións dos profesores e monitores nas saídas complementarias.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Read more

  En relación cos desprazamentos

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non ser puntuais á hora de poñerse nas filas cando soa o timbre.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Andar sen orde, correndo, berrando polos corredores e escaleiras.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Read more

  En relación coas materias

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Non aproveitar con esforzo e constancia o tempo de traballo en clase.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non ter preparado o material escolar(caderno, diario de aprendizaxe, libros, chromebook, ...)

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Ter acendidos e non silenciados os aparellos tecnolóxicos, salvo indicacións do  profesorado.No caso dos Chromebooks, é necesario non empregalos en intercambios de clases e no recreo. Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Baixar, executar ou instalar aplicación sen o consentimento explícito do persoal docente, así como xogos ou aplicacións de comunicación. Realización de traballos específicos en horario lectivo. Profesorado

   

   

  Read more

  En relación co ámbito persoal

   

  CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

  Cando chove non protexerse nos pórticos e polideportivo.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

  Non avisar en casa das circulares e comunicados que se colgan na plataforma.

  Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
  Comer ou mastigar chicles. Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

   

   

  Read more