óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Innovación metodolóxica: Tarefas integradas

No centro estamos inmersos nun proceso de renovación metodolóxica no que o papel activo do alumno, o traballo en equipos cooperativos e o traballo de competencias estalle dando unha volta ao día o día na aula. As tarefas nas que por equipos abordamos a realización dalgunha tarefa convertironse nunha ferramenta fundamental do traballo diario. A continuación podedes consultar algunhas das moitas tarefas que facemos ao longo do curso nos diferentes niveis e materias.

 

A familia de Carlos IV

A familia de Carlos IV

6º EP Sociais
Jiquilisco

Jiquilisco

6º EP Sociais
Painters

Painters

5º EP Arts and Crafts
Make a Book

Make a Book

5º e 6º EP
Quilaborando

Quilaborando

1º EP
Musicians

Musicians

6º EP
Musicians

Musicians

5º EP
ENGLISH RECIPE

ENGLISH RECIPE

6º EP