óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 En relación co material

 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

Empregar os ordenadores para aquelas accións non indicadas expresamente polo persoal docente.

 Comparecencia na xefatura de estudos. Profesorado

 

CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

Portar calquera obxecto gravemente perigoso

Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos 

Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro  Dirección