óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 En relación coas instalacións

 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

Non usar as papeleiras do patio e das aulas.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Non permanecer no patio durante o recreo . Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Permanecer na aula sen a  supervisión dun profesor Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Polos corredores e escaleiras andar sen orde, correndo, berrando Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

 

CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

Non coidar tanto o mobiliario como os equipos na aula de informática.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Comportarse de forma inadecuada na sala de xogos e comedor.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non  coidar todo o material das instalacións do  colexio.

Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora

Xogar nos servizos.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Non respectar as carteleiras e a biblioteca de aula. Amoestación privada ou por escrito. Profesorado