óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 En relación co ambiente e o clima

 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

Non permanecer en silencio durante a clase cando o profesor o indique

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non traballar nin atender ás explicacións do profesor.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non pedir a palabra para preguntar.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Rirse das equivocacións dos compañeiros/as.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non empezar a traballar a tempo.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non estar atentos aos bos días.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Non comportarse correctamente na aula, patio, igrexa, teatro... Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

 

CONDUTAS GRAVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA  ACCIÓN CORRECTORA

Portar calquera obxecto expresamente prohibido por ser perigoso ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes.

Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Xefatura de Estudos

Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Dirección

Falar empregando palabras malsoantes ou insultos.

Amoestación privada ou por escrito. Persoa Titora

Rirse das equivocacións dos compañeiros/as

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Desafío á autoridade. 

Comparecencia na xefatura de estudos. Profesorado

Faltar reiteradamente á puntualidade

Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias. Persoa Titora

Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Dirección

Empregar internet para aquelas acción non indicadas expresamente polo persoal docente.

 Realización de traballos específicos en horario lectivo. Profesorado
Difundir imaxes dunha persoa sen autorización Cambio de grupo ata durante unha semana Xefatura de Estudos