óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 En relación coas materias

 

CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA             ACCIÓN CORRECTORA

Non aproveitar con esforzo e constancia o tempo de traballo en clase.

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado

Non ter preparado o material escolar(caderno, diario de aprendizaxe, libros, chromebook, ...)

Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Ter acendidos e non silenciados os aparellos tecnolóxicos, salvo indicacións do  profesorado.No caso dos Chromebooks, é necesario non empregalos en intercambios de clases e no recreo. Amoestación privada ou por escrito. Profesorado
Baixar, executar ou instalar aplicación sen o consentimento explícito do persoal docente, así como xogos ou aplicacións de comunicación. Realización de traballos específicos en horario lectivo. Profesorado