óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Oferta extraescolar

tempocompleto

 A oferta da Escola Salesiana vai máis aló do tempo lectivo, e propón actividades e grupos que atendan a tódolos tempos do alumnado dende un mesmo proxecto educativo, de forma complementaria e coordinada na procura da Educación Integral. É por iso que o noso cole nunca pecha, e en especial o patio, aberto de luns a domingo sempe que non temos cole. A oferta de actividades abrangue: Actividades Extraescolares, O clube de Baloncesto e o clube de Futbol, e grupos de tempo libre a actividades de lecer no Centro Xuvenil Abertal.

 • Acollida Matinal

  Servizo que se ofrece pensando sobre todo naqueles pais e nais que por razóns laborais ou por ter outros fillos en niveis superiores necesitan traer os cativos antes de que comece a actividade lectiva para o seu nivel. Destinado a infantil e primaria. O horario é de 07,45 a 8,45 h.

 • Actividades extraescolares

  Actividades extraescolares

  As actividades extraescolares son aquelas actividades que se desenvolven fóra da Xornada Escolar e nas que só participa o alumnado que o desexa.

  DURACIÓN: Comezan o primeiro día lectivo de outubro e rematan o último día lectivo de maio.

  ALTAS/BAIXAS: Calquera alta ou baixa durante o curso deberá facerse por escrito, cubrindo o correspondente impreso que se solicitará en Abertal, procurando que sexa ao final de cada trimestre.

  CRITERIOS DE ADMISIÓN: Nas actividades con límite de praza, as prazas cubriranse seguindo os criterios de:

  •         prioridade ao alumnado que xa estaba participando o curso anterior.
  •         por orde de inscrición en setembro do alumnado novo na actividade.

  PROCESO DE MATRÍCULA: en xuño faise a preinscrición de cara ao curso seguinte, e tendo en conta a demanda en setembro péchanse os grupos.

  PREZO: 24 € mes. Salvo Voleibol que, por características propias, ten outro prezo e algunha que é gratuita.

  Podes descargar o folleto do curso 19-20 e a ficha de inscrición. A xestión diaria das actividades extraescolares faise a través do Centro Xuvenil Abertal.

   

  A oferta inclúe:

  • AULA CREATIVA

   AULA CREATIVA

   A través de xogos e obradoiros desenvolveremos a creatividade coñecendo diferentes técnicas plásticas e decorativas.

   Horarios:

   • Educación Infantil: G.1 Luns e Mércores 17,30 - 18,30h 

    

  • BAILE MODERNO

   Nesta actividade trabállase a expresión corporal, danza, elasticidade… E facemos coreografías que axudan a desenvolver o oído musical, a psicomotricidade e a memoria corporal.

   Horarios:

   Educación Infantil: G.1 Luns e Mércores 17,30 - 18,30h

  • CONVERSA EN INGLÉS

   Espazo para a conversa en Inglés para alumnado da ESO. Gratuíta.

   Horario:

   • Secundaria: G.1 Xoves 16,00 - 17,30
  • DEBUXO E PINTURA

   Aprendemos de forma divertida para descubrir o artista que todos levamos dentro.

   Horarios:

   • 1º- 3º Primaria: G.1 Luns e Mércores 12,30 - 13,30 
   • 4º -6º Primaria: G.2 Martes e Xoves 12,30 - 13,30 
   • Todo primaria: G.3 Martes e Xoves 17,30 - 18,30
  • DIVÍRTETE EN INGLÉS

   Bailes, cancións, música e xogos en inglés de xeito que nos divertimos e, ao mesmo tempo, facémonos máis competentes no dominio da lingua inglesa.

   Horario:

   • Educación Primaria: G.1 Martes e Xoves 12,30 - 13,30

    

  • GUITARRA

   Iniciación: coñecer o instrumento, acordes e melodía e Avanzado: acordes con “cejilla”, cutriadas, cancións e algo de teoría.

   Horario:

   • Primaria e Secundaria: G.1. Venres 15,30 – 17,30

    

  • INICIACIÓN AO DEPORTE

   Non nos centramos nun único deporte: traballamos fútbol, baloncesto, tenis, hockey, balonmán, atletismo, escalada, cómo botar o balón, lanzamentos, carreira, salto de lonxitude e altura â€¦ ademais do equilibrio, saber movernos..

   Horarios:

   • Infantil: G.1 Luns e Mércores 12,30 - 13,30 
   • Infantil, 1º e 2º EP: G.2 Luns e Mércores 17,30 - 18,30
   • Infantil: G.3 Martes e Xoves 17,30 - 18,30 

    

  • IOGA

   O ioga axuda a relaxarse, concentrarse, fortalecer o corpo e levar unha vida máis tranquila e saudable.

   Horarios

   • Educación Infantil, 1º e 2º EP. : G.1 Martes e Xoves 17,30 - 18,30 
   • Educación Primaria:: G.2 Luns e Mércores 12,30 - 13,30
  • KUNG-FÚ DI SOM

   O Kung Fu Di Som, desenvolve as cualidades físicas e coordinativas, a autodisciplina, a concentración e habilidades de autodefensa.

   Horarios:

   • 5º- 6º Infantil e 1º a 3º Primaria: G.1 Martes e Xoves 12,30 - 13,30 
   • 3º a 6º de Primaria e Secundaria: G.2 Martes e Xoves 17,30 - 18,30 3º -6º ESO
  • LUDOTECA EN INGLÉS

   LUDOTECA EN INGLÉS

   Xogos, obradoiros, dinámicas, contos, cancións, … en inglés. Para xogar e divertirse.

   Horarios:

   • Infantil G.1 Martes e Xoves 12:30 - 13:30 
   • Infantil: G.2 Luns e Mércores 12:30 - 13:30 
  • MÚSICA E MOVEMENTO

   Comprende audición, interpretación e creación. De forma divertida coñecemos varios tipos de instrumentos, cancións e faremos composicións .

   Horarios:

   • E. Infantil e  1º-2º de Primaria: G.1 Martes e Xoves 12,30 - 13,30
   • 3º -6º de Primaria: G.2 Martes e Xoves 17,30 - 18,30 

    

  • OBRADOIRO DE VIDEOCREACIÓN

   Aprende a facer os teus propios videos e animación empregando técnicas creativas como o stop motion e creando as túas propias personaxes con plastilina, papel e outras técnicas manuais.

   Horarios:

   • Educación Secundaria: G.1 Martes 15,30 – 17,30
  • OBRADORIO DE COMIC E ILUSTRACIÓN

   Aprenderemos as técnicas do debuxo animado e todo o necesario para crear ilustracións, historietas, tiras cómicas, caricaturas,...Coñecerás pasos tan importantes como perspectiva, iluminación e ambientación, planos, viñetas, ...

   Horarios:

   • E. Primaria: G.1 Luns e Mércores 17,30 - 18,30
  • PATINAXE ARTÍSTICA

   Conxúgase a danza e a expresión corporal co patín. Esta actividade precisa vestiario específico, patíns e bolsa.

   Horarios:

   • E. Infantil e Primaria. G.1- Iniciación:. Luns e Mércores 12,30 - 13,30
   • E. Primaria: G.2- Av. Luns e Mércores 17,30 - 18,30 
  • ROBÓTICA

   ROBÓTICA

   Montamos e programamos os nosos propios robots: programación, maquinaria...

   Horarios:

   • 4º a 6º Primaria e Secundaria: G.1 Luns e Mércores 17,30 – 18,30
  • SLACKLINE

   É un deporte de equilibrio no que se suxeita unha corda de 5cm entre dous puntos para camiñar e facer manobra.

   Horarios:

   • 3º a 6º Primaria: G.1 Martes e Xoves 17,30 – 18,30
  • TEATRO

   TEATRO

   Obradoiros de interpretación por idades, baseado na realización de xogos e exercicios que estimulan a aprendizaxe de técnicas de comunicación e expresión. O obxectivo final a creación e posta en escena de montaxes teatrais

   Horarios:

   • E. Infantil e 1º-2º de E. Primaria: G.1 Luns e Mércores 12,30 - 13,30 
   • E. Primaria: G.2 Luns e Mércores 17,30 – 18,30 
   • Secundaria: G.1 Mércores 15,30 – 17,30
  • VOLEIBOL

   O voleibol é un bo deportes para traballar en equipo. Evítase o contacto físico e é ideal para xogar sen lesionarse. Forma parte das Escolas Deportivas Municipais. A cota é anual, de 48 €.

   Horarios:

   • 3º a 6º de Primaria: G.1 Martes e Xoves 12,30 - 13,30
  • XADREZ

   Trabállanse as regras e fundamentos do Xadrez de forma divertida. O grupo de Secundaria dos venres é gratuíto.

   Horarios:

   • E. Infantil e E. Primaria: G.1 Luns e mércores 12,30 - 13,30
   • Secundaria G.2 Venres 17,30 – 18,30  (gratuito)

 • Centro Xuvenil Abertal

  Centro Xuvenil Abertal

  O centro Xuvenil Abertal é un espazo dinamizado pola Asociación Xuvenil Abertal, no que se desenvolven actividades e grupos de temo libre, proxectos de voluntariado e se dinaman iniciativas e proxectos xuvenís. As instalacións e proxectos do Centro Xuvenil están abertas a toda a cidade.

  Destacamos a oferta de grupos de tempo libre, entre os que se encontran:

  • Saltimbanquis

   Saltimbanquis

   Grupos de tempo libre de 1º a 3º de Educación Primaria. Pretende educar en valores humano-cristiáns a través do xogo. Os animadores e animadoras pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanse os sábados pola maná.
  • Andaina

   Andaina

   Son grupos de rapaces e rapazas de 4 a 6º de Primaria. Sérvense do xogo como medioeducativo para crecer como persoas e cristiáns en compañia doutros rapaces da súa mesma idade. Os monitores pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanseos sábados pola mañá. En verán ten lugar un campamentode ámbito interautonómico.
  • ADS

   ADS

   Son grupos formativos cristiáns dirixidos ós alumnos/as do 1º ciclo de ESO. Os monitores pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanse semanalmente os sábados polo mañá. Organizan variadas actividades, como xuntanzas e o Campamento de verán.
  • Catecumenado

   Intégranse nel alumnos/as a patir de 3º ESO. Teñen reunións semanais e diversas actividades ó longo do curso. No verán organizan cursiños por niveis con grupos doutras cidades.

 • Clube de Baloncesto

  Clube de Baloncesto

  A sección de baloncesto  do clube Salesianos posúe varios equipos federados: benxamín masculino, benxamín mixto, benxamín feminino, alevín masculino, alevín mixto, alevín feminino, infantil masculino “a”, infantil masculino “b”, infantil feminino, cadete masculino, júnior masculino, sénior masculino e sénior feminino.

   Ademais, conta coa “Escola de Baloncesto” que non compite a nivel federado aínda que participa en distintos eventos deportivos con carácter lúdico e recreativo, non competitivo. A “Escola de Baloncesto” está composta por dous grupos: o pre-benxamín mixto “a”, formado por nenos de 2º de Educación Primaria, e o pre-benxamín mixto “b”, por nenos de 1º de Educación Primaria e 3º de Educación Infantil.

  A sección de baloncesto, como sinal de compromiso coa canteira, conta cun grupo de adestradores que posúen anos de experiencia na formación deportiva. É notable o valor humano e deportivo do cadro técnico; son: Juan Naveira, Pablo Blanco, Tante Pérez, Pachi Reigosa, David Fernández, Juan Carlos Calvo, Óscar Carbajo, Andrés Weiss, Kike Celeiro, Roberto Freiria, Zemedu Freiria, Suso Cobián, Miguel Sanz, César Fernández, Cristina González, David García e Lucía Rivas.

  Con ansias de superación, a sección de baloncesto promove diversas iniciativas que vai moldeando a cada ano que pasa coa fin de ofrecer unha educación de calidade. Destacan a "Semana de Tecnificación”, o " Torneo 3x3 Solidario - Baloncesto en Cadeira de Rodas", o "Torneo Internacional Benxamín ", o "Campus de Verán", " Xuño Mes de Portas Abertas "..., etc.

  Ficha Inscrición tempada 2017-2018

 • Clube de Futbol

  Clube de Futbol

  A sección de fútbol sala conta con 7 equipos en diferentes categorías:

  • MINIS: 6- 7 anos
  • Prebenxaminis C.:  7- 8anos
  • Benxamíns: 8-10 años
  • Alevíns: 10- 12 años.
  • Infantil: 12- 14
  • Cadete: 14- 16
  • Seniros: máis 16 anos

  Os adestradores e adestradoras que dirixen estes equipos combinan a súa experiencia nesta modalidade deportiva, cunha actitude pedagóxica onde priman os valores sobre os resultados. Isto conséguese con coñecemento adquirido nos propios terreos de xogo (todos comezaron a súa carreira deportiva como xogadores de diferentes equipos da cidade), así como coa formación correspondente.
  Desde esta sección pretendemos potenciar un deporte cooperativo, participativo e de convivencia xa non só entre os nosos nenos e nenas senón tamén entre as familias, ademais, claro está, dunha aprendizaxe básica sobre o fútbol sala. Dende esta perspectivas organizamos o Torneo María Auxiliadora, (maio e xuño), pretende organizar cun campus durante o mes de setembro no que tamén ofrezamos un servizo de conciliación laboral e familiar.

  A ficha de inscrición do curso 17/18