óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Centro Xuvenil Abertal

O centro Xuvenil Abertal é un espazo dinamizado pola Asociación Xuvenil Abertal, no que se desenvolven actividades e grupos de temo libre, proxectos de voluntariado e se dinaman iniciativas e proxectos xuvenís. As instalacións e proxectos do Centro Xuvenil están abertas a toda a cidade.

Destacamos a oferta de grupos de tempo libre, entre os que se encontran:

 • Saltimbanquis

  Saltimbanquis

  Grupos de tempo libre de 1º a 3º de Educación Primaria. Pretende educar en valores humano-cristiáns a través do xogo. Os animadores e animadoras pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanse os sábados pola maná.
 • Andaina

  Andaina

  Son grupos de rapaces e rapazas de 4 a 6º de Primaria. Sérvense do xogo como medioeducativo para crecer como persoas e cristiáns en compañia doutros rapaces da súa mesma idade. Os monitores pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanseos sábados pola mañá. En verán ten lugar un campamentode ámbito interautonómico.
 • ADS

  ADS

  Son grupos formativos cristiáns dirixidos ós alumnos/as do 1º ciclo de ESO. Os monitores pertencen ó Centro de Xuventude Abertal. Xúntanse semanalmente os sábados polo mañá. Organizan variadas actividades, como xuntanzas e o Campamento de verán.
 • Catecumenado

  Intégranse nel alumnos/as a patir de 3º ESO. Teñen reunións semanais e diversas actividades ó longo do curso. No verán organizan cursiños por niveis con grupos doutras cidades.