óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Revista Xanela

A revista Xanela é, ante todo, unha revista colexial, que se entrega a todas ás familias e amigos ao finalizar o curso no mes de Xuño. Nela reflíctense as actividades máis importantes que se levaron a cabo ao longo de todo o curso. Queremos que sexa un testemuño fotográfico onde os protagonistas son os propios alumnos e alumnas.

Historia:

Xanela naceu o 1 de Decembro de 1995. O fundador e primeiro director foi Agustín Rodríguez, salesiano. Os primeiros anos realizábase unha tirada de tres edicións coincidindo cos tres trimestres do curso escolar. A partir do curso 1999-2000 faise cargo da Revista Lupi Peña, pastoralista salesiano. Dende o curso 2001-2002 José Antonio Labandeira, profesor de Primaria, acepta a dirección da Revista. Cámbiase de formato, actualízase o deseño, maquetación e a revista pasa a ter unha finalidade de Memoria Escolar. 

 

Xanela 35LEE AHORA Xanela 34LEE AHORA Xanela 33READ NOW Xanela 32READ NOW Xanela 31READ NOW  Xanela 30 curso 2013READ NOW